جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی آسفالت بیندر 1396/4/31 1396/4/24 1396/5/3
2 شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی خرید و حمل 17000 تن قلوه سنگ 1395/7/4 1395/6/29 1395/7/10
3 شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی خرید میلگرد و بتن 1395/4/20 1395/3/30 1395/4/30