جستجو مزایده ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی تمدید مزایده اقلام فلزی و آهن آلات ضایعاتی 1396/2/27 1396/2/18 1396/2/27
2 شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی مزایده اقلام فلزی و آهن آلات ضایعاتی 1396/2/14 1396/2/6 1396/2/17